Home > Curriculum > Departments > Mother Tongue > Good Morning, Rivervale!

Good Morning, Rivervale!

2.1

P2.1.png

Olivia Neo               2 Respect
Ian Lim                    2 Responsibility
Eagan Teng E- Zer  2 Responsibility

2.2

P2.2.jpg
Tang Yu Qin                    2 Harmony
Li Ningxuan Karys          2 Integrity
Elizabeth Choo Yi Ying   2 Care

4.1

P4.1.jpeg
Chew Yu Han, Chloe      4 Care
Karissa Tan Wen Qian    4 Care

4.2

P4.2.jpeg
Teo Mingjun       4 Care
Kua Hong Yi      4 Integrity
Heng Zi Xuan    4 Harmony